Our Principals

 • Mr.S.Godman Appapillai 1890 - 1892

 • Mr.Nevins Selvadurai 1892 - 1909 And 1914 - 1926

 • Mr.A.Shiva Rao 1910 - 1913

 • Mr.B.Sanjiva Rao 1913 - 1914

 • Mr. Nevins Selvadurai 1914 - 1926

 • Mr.W.A.Troupe 1926 - 1927

 • Mr.M.Sabarathnasinghe 1927 - 1928

 • Mr.V. R. Venkataramanan 1928 - 1933

 • Mr.A.Cumaraswamy 1933 - 1952

 • Mr.V. M. Asaipillai 1953 - 1961

 • Mr.C.Sabaratnam 1962 - 1964

 • Mr.N.Sabaratnam 1964 - 1971

 • Mr.M.Karthigesan 1971

 • Mr. E.Sabalingam 1971 - 1975

 • Mr.P.S.Kumaraswamy 1975 - 1984

 • Mr.S.Ponnampalam 1984 - 1990

 • Mr. K. S. Kugathasan 1990 - 1991

 • Mr. A. Panchalingam 1991 - 1996

 • Mr.A.Srikumaran 1996 - 2005

 • V GANESARAJAH [2005 TO DATE]

24th July 2018
Remembering Mr. Saravanamuthu Ponnampalam more...