COMMITTEE

2022 2021 2020 2019 2018
2017 2016 2015 2014 2013
2012 2011 2010 2009 2008
2007 2006 2005 2004 2003
2002 2001 2000 1999


Management Committee 2009

President:
Mr. K. Umakanthan
Vice President:
Mr. N. Jeyakumar
Secretary:
Mr. S. Thangavelan
Asst. Secretary:
Mr. S. Jeevahan
Treasurer:
R.Sugantharaj
Asst. Treasurer:
Mr. V. Ragumar
International Coordinator:
Mr. N. Ragunanthan
Sporting Cultural Coordinator:
Mr. T. Thayalan
Webmaster:
Mr. E.Kesavan
Mr. N. Thaya
Patrons:
Mr. K. Balakrishnan. MD
Mr. T. Sivanantharajah. MD
Committee Members:
Mr. M. Sivaruban
Mr. K. Amirthalingham
Mr. K. Shankar
Mr. A. Jeyakumar
Mr. A. Thayaparan
Dr. E. Moorthy
Mrs. A. Kumarasingham
Dr. T. SriJayarajah
Mr. V. Puvananayagam
Mr. K. Ravishankar
Dr. K. Subakeesan
Mr. B. Balathevan
Mr. Sivanathan
Mr. Mahendiran
Mr. C. Ravi
Mr. K. Ahileswaran


Seated:- Mr. Mahendiran, Mr. S. Sugantharaj, Mr. N. Jeyakumar, Mr. K. Umakanthan, Mr. S. Thangavelan, Mr. Sivanathan

Standing:- Mr. N. Ragunanthan, Mr. A. Thayaparan, Mr. A. Jeyakumar, Mr. K. Uthayashankar, Mr. B. Balathevan, Mr. T. Thayalan, Mr. C. Ravi, Mr. V. Ragumar

24th July 2018
Remembering Mr. Saravanamuthu Ponnampalam more...